Ne jemi një organizatë jo-qeveritare me qendër në Tiranë. Trajtojmë profesionalisht çështje psiko-sociale të rinisë Shqiptare dhe komunitetit.

Ne jemi një grup multidisiplinar ekspertësh lokalë dhe internacional, përfaqësues të qeverisjes, kërkues shkencor, dhe kemi ndërtuar marëdhënie bashkëpunimi me shumë OJF lokale.
Ne kemi në fokus kyerjen e një sërë aktivitetesh kërkimore, anketime të popullsisë në fushën sociale për të rinjtë. Nëpërmjet këtij grupi multidisiplinar, FTA ka për qëllim promovimin e vlerave dhe praktikës së solidaritetit, edukimin e brezave të rinj dhe bërjen e tyre qytetarë aktiv , zhvillimin e vlerave dhe burimeve të vendit si dhe ndërtimin e besimit ndërmjet qytetarëve shqiptarë.

Më shumë